شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶
 
» درباره ما » مدیریت
 
 
 
 هیأت مدیره 

محمد تقی ابراهیمی

 

دارای لیسـانس مهنـدسـی راه و سـاختمـان

بـا بیش از 32 سال تجربه،

 

بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

درباره ما-مدیریت-2

ماندانا ابراهیمی

 

دارای فوق لیسـانس مهنـدسـی عمران

بـا بیش از 5 سال تجربه،

 

بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره

 
  
  

محمود رضا ابراهیمی

 

دارای لیسـانس مهنـدسـی عمران

بـا بیش از 23 سال تجربه،

 

بعنوان عضو هیأت مدیره

 
محمود رمضان خانی

 

دارای دکترای مهندسی عمران

بـا بیش از 30 سال تجربه،

 

بعنوان عضو هیأت مدیره

 
  
  

منصور کثیری

 

دارای لیسـانس مهنـدسـی عمران

بـا بیش از 21 سال تجربه،

 

بعنوان عضو هیأت مدیره

 
مسعود ثناگو

 

دارای لیسـانس مهنـدسـی عمران

بـا بیش از 21 سال تجربه،

 

بعنوان عضو هیأت مدیره

 

 
 
 
 ابزار