شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
» درباره ما » مدیریت
 
 
 
 هیأت مدیره 

محمد تقی ابراهیمی

 بـا بیش از 32 سال تجربه،

 بعنوان رئیس هیأت مدیره و

مدیرعامل

درباره ما-مدیریت-2

ماندانا ابراهیمی

 بـا بیش از 5 سال تجربه،

 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره

  
 

محمود رمضان خانی

 بـا بیش از 30 سال تجربه،

 بعنوان عضو هیأت مدیره

 

منصور کثیری

 بـا بیش از 21 سال تجربه،

 بعنوان عضو هیأت مدیره

  
 

امیرمحمد عظیمی

 بـا بیش از 15 سال تجربه،

 بعنوان عضو هیأت مدیره

 


 
 
 
 ابزار