پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹
 
 
 
 
  
پروژه طرح و اجرای خط شمالی، جنوبی متروی اصفهان - قطعه جنوبی
قطار شهری (مترو)
وضعیت طرح : پایان یافته
تاریخ ثبت طرح : 1395/06/06
تاریخ به روز رسانی : 1395/06/06
کار فرما
سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
فعالیت های اجرایی
• طول: دو رشته تونل مجزا در مجموع به طول تقریبی 2500 متر و به قطر تمام شده داخلی معادل 6 متر و در ادامه ی کرشته تونل دو خطه به طول مجموع حدود 2500 متر و به قطر تمام شده داخلی معادل 9 متر • مقطع: نعل اسبی • عمق متوسط: 17 متر • روش حفاری: روش . N.A.T.M با استفاده از جمعاً 4 دستگاه ماشین حفار RoadHeader فوق سنگین و سنگین • پوشش نهائی: بتن مسلح درجا به ضخامت متوسط 40 سانتیمتر • ساز ههای جانبی: شیب راهه دسترسی ورودی و سازة نگهبان 3 ایستگاه در طول مسیر و تونل و رمپ دسترسی انتهای مسیر و سازه انتقالی )ترانزیشن(
توضیحات
•قرارداد قطعه جنوبی متروی اصفهان به روش طرح و اجرا منعقد گردیده است.

 

•طراحی:

مطالعات طراحی شامل مطالعات زمین شنا��ی و ژئوتکنیک و لرزه خیزی، تحلیل پایداری تونلها شامل پوششهای اولیه و ثانویه، و تحلیل پایداری پوشش اولیه شیب راهه ورودی و 3 ایستگاه در طول مسیر توسط شرکت الموت انجام گرفته است.

 

•تکنولوژی حفاری:

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی محدوده طرح و پیرو بررسی های فنی - اقتصادی بعمل آمده، مناس بترین روش اجرای تونلها بکارگیری روش تونل زنی NATM و استفاده از دستگا ههای حفار ROADHEADER در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات ژئومکانی کو در نظر داشتن ابعاد حفاری تونل، 2 دستگاه رودهدر فوق سنگینEICKHOFF مدل 450 ET از نوع Transverse جهت حفاری تونل ت کچشمه دو خطه و 2 دستگاه رودهدر سنگین WIRTH-PAURAT مدل T2.11 از نوع Inline جهت حفاری تون لهای دو چشمه یک خطه در توده سنگ سازند شمشک (ماسه سنگی و شیلی)، توسط شرکت الموت انتخاب و خریداری گردید.

 

•تونل انتقالی (ترانزیشن):
در طرح اولیه قطار شهری اصفهان، تون لهای مترو بصورت دو تونل ی کخطه و به موازات یکدیگر دیده شده بود. هرچند با تغییر طرح اولیه و تصویب آن در بخشی از قطعه جنوبی که از ایستگاه دانشگاه آغاز شده و به ایستگاه صفه ختم می شود، تونل مترو بصورت دو خطه تک چشمه به اجرا درآمد.

در محل پایان تونل های دو قلو یک تونل انتقال جهت اتصال مقطع تونل های دو قلو به مقطع تونل دو خطه تک چشمه در قالب تونل انتقال (ترانزیشن) شامل دو مقطع و با اقطار 16 و 13 متر که در نوع خود بزرگترین تونل داخل شهری احداث شده در توده سنگ در کشور می باشد، اجرا گردید.

 
 
 
 ابزار