پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹
 
 
 
 
  
پروژه خط شمالی، جنوبی متروی اصفهان - قطعه میانی
قطار شهری (مترو)
وضعیت طرح : پایان یافته
تاریخ ثبت طرح : 1395/06/06
تاریخ به روز رسانی : 1395/06/06
کار فرما
سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
زمانبندی طرح
• عملیات حفاری و سگمنت گذاری تونل غربی به طول 5331 متر معادل 3808 رینگ در سال 1383 آغاز و در سال 90 به اتمام رسید. • عملیات حفاری و سگمنت گذاری تونل شرقی به طول 5343 متر معادل 3816 رینگ در سال 1384 آغاز و در سال 1391 به اتمام رسید.
فعالیت های اجرایی
• طول: دو رشته تونل موازی به طول تقریبی هر کدام 4550 متر )جمعاً 9100 متر( • مقطع: دایره ای به قطر تمام شده )داخلی( معادل 6 متر • عمق متوسط: 17 متر • روش حفاری: حفاری مکانیزه تونل با استفاده از دو دستگاه ماشین حفار ) T.B.M (Tunnel Boring Machine به روش تعادل فشار خاک ) E.P.B ( با حداقل دستخوردگی در سطوح خاک و با بالاترین ضریب ایمنی حفاری • پوشش نهائی: قطعات پیش ساخته بتن مسلح )سگمنت( به ضخامت 30 سانتیمتر و عرض 140 سانتیمتر، هر رینگ بتنی شامل 7 قطعه پیش ساخته • ساز ههای جانبی: شفت ورودی، سازه نگهبان 7 ایستگاه در طول مسیر و بخش Cross over ، احداث سایت پشتیبانی و کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی )سگمنت(
موقعیت جغرافیایی
استان اصفهان، شهر اصفهان - اصفهان - حد فاصل ایستگاه مدرس در شمال میدان شهدا تا ایستگاه شریعتی
پیمانکار اصلی
شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت
توضیحات
•تکنولوژی حفاری:
هم اکنون یکی از مناسبترین تکنولوژی های حفاری تونل خصوصاً در نواحی زیر تراز آبهای زیرزمینی استفاده از دستگاه حفاری تمام مقطع T.B.M می باشد.
حفاری تونل های قطعه میانی متروی اصفهان با استفاده از دو دستگاه ماشین حفار T.B.M که در سال 2003 در کارخانه HerrenKnecht آلمان ساخته شده است به صورت همزمان صورت می پذیرد.
ماشین های حفاری مذکور، دستگاههایی هستند اتوماتی کو به طول حدود 80 متر که قادر به حفر تونل با قطر 7 متر و حدود 20 متر پیشروی در 24 ساعت بوده و همزمان با عملیات حفاری، عمل نصب سگمنت ها )قطعات پیش ساخته بتنی( و پر نمودن فضای خالی پشت آنها را نیز به انجام می رسانند.

 

•عملیات اجرایی در شرایط Hyperbaric
با توجه به موقعیت اقلیمی و شرایط ژئولوژی شهر اصفهان که موجب گردیده سطح تراز آبهای زیرزمینی به میزان بین
5 تا 20 متر زیر سطح خیابان قرار داشته باشد، و در عین حال نیاز به عبور از زیر بستر رودخانه زایند هرود، دستگاهحفار تونل ) T.B.M ( می بایست از نوع E.P.B بوده تا بتوان با حفظ عملکرد در ساخت تونل از طریق محفظه تعبیه شده
Man Lock( (، ابزارهای برشی را که عملاً کار حفاری و درگیری با خاک را بر عهده دارند بازدید، و در صورت نیاز تعمیر ویا تعویض نمود. انجام عملیات مزبور در هنگام قرارگیری در زیر سطح تراز آب صرفاً از طریق کار در شرایط تحت هوای فشرده ) Hyperbaric ( به منظور پایدار ماندن جبهه کار و جلوگیری از نفوذ آب به محفظه امکا نپذیر می باشد. عملیات مزبور پیش از این صرفاً توسط کارشناسان خارجی و با هزینه های کلان صورت م یپذیرفت، که با بهره گیری از تجارب کارشناسان متخصص شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت و برای نخستین بار در کشور، عملیات اجرایی تونل، تحت شرایط فوق در قالب چندین مرحله بازدید و تعویض ابزارهای برشی، با موفقیت کامل انجام گردید و افتخار دیگری توسط پرسنل مجرب شرکت الموت آفریده شد.

 

•عبور از زیر بستر رودخانه زاینده رود
دستگاه حفار T.B.M تونل غربی، پس از احداث تونل به طول حدوداً 3500 متر (2485 رینگ)، در اواخر اسفند 1387 به پشت بستر شمالی رودخانه زاینده رود رسید و پس از تمهیدات ویژه پشتیبانی و فنی، با نصب تعداد 203 رینگ در طی 25 روز، حدود 285 متر عرض رودخانه را درنوردید و در سایه تلاش و فداکاری و همت کلیه کارشناسان و متخصصین و پرسنل شاغل در این پروژه عظیم ملی که با تلاش خود در چندین شیفت کاری فعالیت می نمودند، عبور موفقی تآمیز دستگاه حفار از زیر بستر رودخانه و احداث تونل حاصل گردید. پس از عبور ایمن و موفقیت آمیز دستگاه حفار S-227 و احداث بخش مزبور از تونل غربی، در اردیبهشت 1388 دستگاه حفار S-228 نیز به ابتدای بستر رودخانه رسید و پس از نصب 215 رینگ در طی 30 روز موفق به عبور از زیر رودخانه زاینده رود و احداث حدود 301 متر دیگر از تونل شرقی گردید.

 
 
 
 ابزار